Datum:
Bibelstelle:
Lukas 2,25-35
Prediger:
Notizen:

Lk 2,25-35