Datum:
Bibelstelle:
Lukas 2,25-38
Prediger:
Notizen:

Lk 2,25-38